Política de devolucions i reemborsaments

Hi ha dos motius pels quals el client pot tornar el producte i reclamar el reemborsament de l’import pagat: per defecte del mateix o per desistiment de l’acte de compra.

Devolució d’un producte defectuós

Abans de fer una devolució per producte defectuós, preguem al client que es posi en contacte amb nosaltres, per si teniu algun dubte sobre la forma d’utilitzar el dispositiu, emplenat del dipòsit d’aigua, dosificació, aplicacions, etc., que estigui dificultant el bon funcionament del dispositiu. Concentralia disposa d’un telèfon gratuït d’atenció al client 900 902 472 on podreu resoldre els vostres dubtes, així com un correu de contacte directe: consumidor@concentralia.com.

En el cas que el producte no estigui en bon estat i les causes imputables a aquest no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant SALLO KYRA, S.L. del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació: correu electrònic consumidor@concentralia.com o remetent el seu escrit a la nostra adreça postal SALLO KYRA SL C/ Compositor Bach 17-19 Pol. Ind. Can Jardí 08191 Rubí BARCELONA.

  • El termini de devolució per a un producte defectuós és de 30 dies naturals.
  • El client podrà triar entre la substitució del producte per un de nou o el reemborsament de l’import pagat.
  • Les despeses de recollida del producte defectuós aniran a càrrec de Salló Kyra, S.L.

Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no es considera un dret de desistiment.

Si el client vol presentar una reclamació, pot fer-ho per correu electrònic al consumidor@concentralia.com o remetent el seu escrit a la nostra adreça postal SALLO KYRA SL C/ Compositor Bach 17-19 Pol. Ind. Can Jardí 08191 Rubí BARCELONA (Spain).

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client s’ha de fer utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari. SALLÓ KYRA, S.L. podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, depenent de quina condició es compleixi primer.

El termini estimat de reemborsament de les comandes és entre 5 i 7 dies.

Dret de desistiment

El comprador disposarà d’un termini mínim de catorze dies naturals per desistir de la seva compra, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

En cas que el client tingui algun dubte sobre la manera d’utilitzar el dispositiu, dosificació, aplicacions, etc., disposa d’un telèfon gratuït d’atenció al client 900 902 472 on podreu resoldre els vostres dubtes, així com un correu de contacte directe: consumidor@concentralia.com.

L’exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació adreçant-se al correu electrònic consumidor@concentralia.com o remetent el seu escrit a la nostra adreça postal SALLO KYRA SL C/ Compositor Bach 17-19 Pol. Ind. Can Jardí 08191 Rubí BARCELONA (Spain).

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

El client haurà de tornar o lliurar directament el producte a SALLO KYRA SL C/ Compositor Bach 17-19 Pol. Ind. Can Jardí 08191 Rubí BARCELONA, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment. S’entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

En cas de desistiment, el client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.
En tot cas, els productes a tornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense fer servir i en el seu embalatge original. Per tant, es prega que per evitar problemes en el transport s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut/s, revisarem el seu estat. En el moment en què comprovem que tant l’article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a tornar els diners abonats.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client s’ha de fer utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari. SALLÓ KYRA, S.L. podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, depenent de quina condició es compleixi primer.